شنبه -پنجشنبه ۰۲۱-۸۸۰۵۱۲۴۸-۹

تهیه تصاویر سه بعدی

آیا با دستگاه های FIB-SEM آشنایی دارید؟

دستگاه های FIB-SEM با داشتن ستون های جداگانه الکترونی و یونی این امکان را فراهم میسازند که بتوانیم از نمونه ها تصاویر سه بعدی 3D تهیه کنیم. با تصویر برداری هم زمان با تابش پرتو یونی میتوان در حین لایه برداری تصاویری از سطوح مختلف نمونه تهیه کرد و بدین ترتیب یک پروفیل سه بعدی از نمونه همراه با کلیه ساختار داخلی و فازهای مختلف آن به دست آورد. 

این دستگاه ها با داشتن یک گان الکترونی و یک گان یونی از جنس های مختلف این امکان را فراهم میکند که بتوان نمونه های مقطع عرضی Cross Section، نمونه های نازک TEM Lamellae تهیه کرد و پرتونگاری مقطعی tomography با رزولوشن بالا انجام داد

در زیر نحوه بازسازی تصویر سه بعدی 3D از نمونه چدن داکتیل توسط دستگاه LYRA3 نمایش داده شده است.