شنبه -پنجشنبه ۰۲۱-۸۸۰۵۱۲۴۸-۹

آنالیز XRD

شرکت آریا الکترون اپتیک با هدف افزایش رضایت مشتریان و ارائه هرچه بهتر خدمات از این پس امکان ارائه خدمات آنالیز XRD را فراهم نموده است.

این شرکت  کلیه خدمات XRD به شرح زیر را ارائه میدهد:

-ارائه طیف پراش اشعه X آنالیز XRD نرمال در محدوده 5 تا 80 درجه

-ارائه طیف پراش اشعه X آنالیز XRD با زاویه 5 تا 168 درجه 

-ارائه طیف پراش اشعه X آنالیز XRD  زاویه پایین Low angle XRD در زوایای کمتر از 5 درجه

- ارائه طیف پراش اشعه X آنالیز XRD در دماهای بالا

- ارائه طیف پراش اشعه X آنالیز XRD پوشش های لایه نازک XRD Grazing

-ارائه آنالیز XRD برای اندازه گیری تنش باقیمانده Residual Stress

-ارائه آنالیز XRD تعیین بافت مواد Texture

همچنین لازم به ذکر است این شرکت امکان ارائه کلیه تحلیل های مربوط به آنالیز XRD از جمله شناسایی فاز، تعیین اندازه کریستالی، تعیین درصد کریستالی، ارائه نمودار مقایسه طیفی و ... را دارد. 

 

نمونه آنالیز XRD شرکت آریا الکترون اپتیک