شنبه -پنجشنبه ۰۲۱-۸۸۰۵۱۲۴۸-۹

آنالیز FTIR

شرکت آریا الکترون اپتیک امکان ارائه خدمات طیف سنجی مادون قرمز (آنالیز FTIR). در آنالیز FTIR پرتوی IR به نمونه های پودری، بالک، مایع و ... تابیده میشود که در نتیجه آن امکان شناسایی مواد مجهول، تعیین غلظت مواد موجود در نمونه فراهم میشود. 

شرکت آریا الکترون اپتیک امکان ارائه آنالیز FTIR و آنالیز ATR و همچنین شناسایی ترکیبات مجهول موجود در نمونه را برای انواع نمونه ها دارد. 

 

 

نمونه آنالیز FTIR شرکت آریا الکترون اپتیک:

 

نمونه شناسایی ترکیبات آنالیز FTIR شرکت آریا الکترون اپتیک: