شنبه -پنجشنبه ۰۲۱-۸۸۰۵۱۲۴۸-۹

تکنولوژی AFM روی میکروسکوپ الکترونی

به کارگیری همزمان پروب و میکروسکوپ الکترونی (CPEM) یک تکنیک جدید است که ترکیبیاست از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ پروب اسکن (SPM) که سطح نمونه می تواند توسط هر دو میکروسکوپ SEM و SPM به در یک نقطهمکانی معین ، هم زمان و به صورت کاملا هماهنگ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. تصویر CPEM هم حاوی توپوگرافی سطح است و هم تصاویر و اطلاعات SEM معمولی را در اختیار قرار میدهد. 

تلفیق تکنیکهای SPM / FIB / SEM فرآیند برای تجزیه و تحلیل خرابی و شکست ، کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه مدارهای مجتمع استفاده می شود و این فرآیندها را سرعت میبخشد. 

                    

ویژگی های کلیدی:

 - تجسم سه بعدی از ساختار سطح

- مشخصه یابی سطح پیچیده - توپوگرافی ، ناهمواری ، خواص مغناطیسی ، رسانایی ، خواص الکتریکی و غیره
- حرکت دقیق نوک پروب SPM در محدوده تصویر مورد نظر تهیه شده توسط SEM
- کاربری آسان ، یکپارچی عالی با  SEM
- طیف گسترده ای از حالت های تصویربرداری SPM